Tüm Hatlar

Müdürlük Görevleri

1- Şehrimize gelen giden yolcuların taşınmasında çalışan otobüs, minibüs, taksi vs. gibi araçlara terminal hizmeti verilmesi, her türlü düzenin ve tedbirin alınması, terminal içerisinde faaliyette bulunan işletmelerin ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre işletilmesini sağlamak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak.

2- Kent halkının toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla toplu ulaşım hatları oluşturmak, toplu taşıma görevini yerine getirmek, araçları ve güzergahları işletmek, ihale ederek denetlemek dahil her türlü düzenlemeleri gerçekleştirmek.

3- Şehir içerisinde hizmet veren özel halk otobüsleri güzergâh ve tarifelerini, durak yerlerini, durak şekil ve tefrişatını, donanımını ve içeriklerini belirlemek, denetlemek, yapmak veya yaptırmak

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla belediyelere verilen şehiriçi trafik görev ve yetkilerinden belediye karar organlarınca uygun görülenleri yürütmek.

5- Belediyece yapılan alt ve üst yapı çalışmaları sırasında belediyenin yetkili dairesinden talep edilen gerekli trafik önlemlerini almak.

6- Sivas  genelinde ana, ara ve tali arterler üzerinde yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak, yaptırmak bakımı ve işletmesini sağlamak.

7- Açık veya kapalı otoparklar ile yol üstü veya kenarı otopark hizmetlerini planlamak, işletmek ve bu amaçla tesisler oluşturmak.

8- Trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Müdürlük personeline, örgün eğitim kuruluşları ile vatandaşlara; ilgili birimlerle koordine sağlanarak genel ve gerekli hallerde uzmanlık içeren trafik eğitiminin verilmesine yardımcı olmak.

9- İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Trafik Komisyonu ile koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak.

10- Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak.

11- Etkin ve verimli  bir trafik yönetiminin sağlanması amacıyla, kamera, sensör, değişken mesajlı bilgilendirme panoları v.b araçlarla trafik yoğunluk bilgilerini bir merkezde toplayarak anlık ve yerinde yapılacak bilgilendirmelerle yol trafiğini kontrol etmek, yönlendirmek, vatandaşları bilgilendirmek.

12- Şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs, otobüs, servis aracı, kamyon, kamyonet vs. gibi araçların ruhsatlandırılması, güzergâh hatlarının, durak yerlerinin tespitini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak.

13- Karayolu araçlarının, taşıtlarının, sürücü ve şoförlerinin, araç görevli ile hizmetlilerinin ve araç sahiplerinin şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri yapabilmeleri için gerekli görülen yasal işlemleri ile düzenlenmesi gereken yetki belgesi, tescil ve onaylarını yapmak, denetlemek ve gerekli idari veya mali cezaları uygulamak.

14- Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve denetimlerini gerçekleştirmek. 

15- Ulaşım hizmet-ödeme şeklinin, ulaşım talebi büyüklükleri, şekilleri ve sosyo-ekonomik şartlara göre ücretlendirilmesini sağlamak, bu amaçla yıllık tarifelere yansıyacak gerekçeli raporunun ilgili Meclis toplantısından bir ay önce Başkanlık Makamına sunulmak üzere hazırlamak.

16- Ulaşım hizmetleri ücret tarifelerini hazırlamak, bu amaçla yolcu biletlerinin basılması ve denetlenmesinin gerçekleştirmek, ulaşım hizmetlerinin bilet dışındaki bir sistemle ücretlendirilmesi durumunda gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak (abonman kartı, kart, elektronik kart, akıllı kart, kent kart ve çeşitli kimliklere eklenebilen chip, vb.) uygulamaları gerçekleştirmek, verimli işletilmesini sağlamak ve denetlemek.

17- Ulaşım hizmetlerinin gerektirdiği ihale hazırlarını yapmak, ihaleleri sonuçlandırmak, bunlarla ilgili hukuki durumları takip etmek, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi hakkındaki yönetmelikler çerçevesinde işlemleri sonuçlandırmak.

18- Sivas Belediye Meclisi tarafında kabul edilen ve halen yürürlükte olan Özel Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmelikte Zabıta Müdürlüğüne atfedilen tüm yetkilerde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılır.

19- Sivas Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve halen yürürlükte olan Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmelikte Zabıta Müdürlüğüne atfedilen tüm yetkilerde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılır.

20- Sivas  Belediye Meclisi tarafında kabul edilen ve halen yürürlükte olan (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmelikte Zabıta Müdürlüğüne atfedilen tüm yetkilerde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılır.

21- (M) Plakalı Ticari Araç İşletme Yönetmeliğini hazırlamak, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görevidir. (M) Plaka ile ilgili iş ve işlemler yürütülür.

22- 06.08.2011 Tarih ve 28017 sayılı Ticari araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili işlemleri yapar.

Son Güncelleme : 14.08.2023

Mobil Uygulama Güncellendi07-10-2023